master's thesis
SHIBORI AND SASHIKO TEHNIQUES IN TEXTILE AND FASHION DESIGN

Romina Zahtila (2017)
University of Zagreb
Faculty of Textile Technology
Department of Fashion Design